Данъчно облагане на печалбите

Печалби, за които НЕ се дължи данък: Разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предвиждат, че не се облагат с данък общ доход единствено паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20. Съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „предметна печалба с незначителна стойност“ е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лева. Трябва да се има предвид, че това изключение важи само за предметните печалби, но не и за паричните печалби. В тази връзка, всички получени предметни печалби от участниците на стойност под 100 лева са необлагаеми по смисъла на ЗДДФЛ и за тях Организаторът няма задължение да удържа и внася данък общ доход, съответно получателите на печалбата нямат задължение да декларират това с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Придобиването на предметни печалби и ваучери Придобиването на предметни печалби се счита за непаричен доход. Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена. Електронни ваучери за покупки от онлайн магазин на определена стойност (напр. 25 лева) се считат за предметна печалба и тяхната пазарна цена е левовата равностойност, посочена върху съответния ваучер.
Печалби, за които се дължи данък Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 20 и 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с §1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, всички предметни печалби с пазарна стойност над 100 лева, както и всички парични печалби, независимо от тяхната стойност, получени от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облагат с данък общ доход.
Удържане и внасяне и деклариране на данък Организаторът на игрите – платец на дохода, е длъжен в момента на получаване на печалбата от участника да удържи и внесе съответния данък в сроковете съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ, а именно - до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице. Във връзка с изпълнение на задълженията на Организатора за удържане и внасяне на данъка съобразно изложеното по-горе, всеки участник е длъжен да съдейства на Организатора, като му предоставя личните си данни – три имена, ЕГН, постоянен адрес и др. необходими. В случай, че участникът не съдейства на Организатора, то последният има правото да откаже да предостави спечелената печалба, тъй като това ще възпрепятства изпълнението на задължението му към НАП. Освен това, Организаторът е длъжен да предостави на участника, при поискване от последния, служебна бележка за изплатени доходи съобразно стойността на получената печалба. Участникът в томболата няма задължения да внася данък за получената печалба, тъй като за това се е погрижил организатора. Единственото задължение, което участникът има, е да декларира дохода в годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ въз основа на получената служебна бележка за изплатен доход в срок до 31.04. на годината, следваща годината на получаване на печалбата.
Дата на придобиване на печалбата Доходите от печалби се смятат за придобити на датата на плащането - при плащане в брой, или на датата на заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане. При непаричен доход - доходите от печалби се смятат за придобити на датата на получаването на престацията (напр. получаване на печалбата от куриер).
Настоящата Инструкция има единствено инструктивен характер, като същата не представлява данъчноправна консултация и по никакъв начин не обвързва Организатора и участниците в томболата. Още повече, че данъчното законодателство може да бъде изменено по време на провеждане на томболата.